Aktualności


informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie

2017-04-27 Autor: Anna Szczęsna

treść w załączniku

Dołączone pliki:


Dnia 02.05.2017r.-OPS nieczynny

2017-04-25 Autor: Anna Szczęsna

Uprzejmie informujemy, iż dnia 02.05.2017r.Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy


PROŚBA O FOTELIK SAMOCHODOWY

2017-04-11 Autor: Anna Szczęsna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie zwraca się do Państwa z prośbą o nieodpłatne przekazanie fotelika samochodowego (waga dziecka-ok.20 kg)
Prosimy o kontakt pod nr tel. 61 8 148 020 wew.18.
Z góry dziękujemy za Państwa nieocenioną pomoc.


OFERTA PRACY!

2017-04-10 Autor: Anna Szczęsna

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu.
szczegóły w załączniku

Dołączone pliki:


Prośba o lodówkę i kuchenkę gazową

2017-03-23 Autor: Anna Szczęsna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie prosi o nieodpłatne przekazanie lodówki i kuchenki gazowej)
Informacje pod nr tel: 61 8 148 020 (kontakt: asystent rodziny -Pani Aneta Dowhan)
Z góry dziękujemy za Państwa nieocenioną pomoc.


Potrzebna spacerówka!

2017-03-14 Autor: Anna Szczęsna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie prosi o nieodpłatne przekazanie wózka (typ: spacerówka)
Informacje pod nr tel: 61 8 148 020
Z góry dziękujemy za Państwa nieocenioną pomoc.


Poszukujemy opiekunek/opiekunów osób starszych!

2017-03-02 Autor: Anna Szczęsna

Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje osób chcących świadczyć usługi opiekuńcze nad osobami starszymi.
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel.61 8148 020 wew. 18


Potrzebny wózek!!!!

2017-02-17 Autor: Anna Szczęsna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie zwraca się do Państwa z prośbą o nieodpłatne przekazanie wózka dziecięcego ("głębokiego").
Prosimy o kontakt pod nr tel. 61 8 148 020 wew.18.
Z góry dziękujemy za Państwa nieocenioną pomoc.


Nieodpłatna pomoc prawna

2017-01-05 Autor: Anna Szczęsna

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobiście z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez działającego z ich upoważnienia aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad udzielają także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń w danym dniu. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić z ważnych powodów inną kolejność.

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

młodzież do 26. roku życia - na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
osoby fizyczne, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej – po przedłożeniu oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
osoby, które ukończyły 65 lat - na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, - po przedstawieniu ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
kombatanci – po przedstawieniu zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
weterani – po przedstawieniu ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną - po złożeniu oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności;
kobiety w ciąży - po przedstawieniu dokumentu potwierdzajacego ciążę.

Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1-8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.

Oświadczenia, o których mowa, osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna

Pomoc prawna polega na:

poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

prawa pracy,
przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
prawa cywilnego,
spraw karnych,
spraw administracyjnych,
ubezpieczenia społecznego,
spraw rodzinnych,
prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych (dotyczy wyłącznie kobiet w ciąży)

Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęci

Dołączone pliki:
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie. ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo, tel. (61) 814-80-20

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji