Menu główne

link do BIP

Licznik odwiedzin

328371

Aktualności


zapraszamy do udziału w projekcie "Krok w przyszłość"

2018-09-20 Autor: Anna Szczęsna

Projekt pt. "Krok w przyszłość" realizowany jest przez EURO - EDUKATOR we współpracy z Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości.

Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo w wieku aktywności zawodowej (18 - 60 lat) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego.
W ramach projektu oferujemy:
- zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem
- zajęcia z doradcą zawodowym
- indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie
- szkolenia zawodowe (śr. 120 godzin)
- 3-miesięczne staże zawodowe (dla części Uczestników)
- pośrednictwo pracy

Uczestnikom zapewniamy:
- materiały szkoleniowe
- zwrot kosztów dojazdu na zajęcia (do 150 zł/miesiąc)
- stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniach zawodowych (6,65 zł netto/godzina)
- stypendium stażowe (997,40 zł netto/miesiąc + zwrot kosztów dojazdu na staż)
- ubezpieczenie NNW podczas staży
- badania lekarskie przez rozpoczęciem staży zawodowych

Osoba do kontaktu:
Hanna Banasiak
tel.: 62 - 736 10 27

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Nowy okres zasiłkowy

  2018-08-07 Autor: Anna Szczęsna

  Przypominamy o możliwości składania w tut. Ośrodku wniosków o ustalenie prawa do: Świadczenia wychowawczego (500+); Dobry start (300+); Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzinnych.


  Wnioski o świadczenia dla rodzin na okres 2018/2019

  2018-06-20 Autor: Anna Szczęsna

  poniżej adres strony MRPiPS na której znajdują się wnioski do pobrania

  https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/


  programy DOBRY START(300+) i ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

  2018-06-07 Autor: Anna Szczęsna

  Dobry Start (300+)

  Uprzejmie informujemy, iż Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” wprowadzono świadczenie dobry start w wysokości 300 zł.
  Zgodnie z brzmieniem rozporządzenia, świadczenie przysługuje na dziecko, do ukończenia:
  1. 20. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny;
  2. 24. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności..
  Świadczenie nie przysługuje:
  1. jeżeli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
  2. na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne;
  Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” są przyjmowane od dnia
  1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.
  Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

  W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia dobry start, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie dobry start wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek

  Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia dobry start oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia dobry start wymagają wydania decyzji.
  Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start.


  Świadczenie wychowawcze (500+) okres 2018/2019

  Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2018/2019 są przyjmowane w Ośrodku od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.


  Fundacja „ReStart”

  2018-05-30 Autor: Anna Szczęsna

  Fundacja „ReStart” w okresie od VI-XI.18r. w ramach projektu "Scieżki
  zmiany" współfinansowanego przez Wojewodę Wielkopolskiego oferuje
  BEZPŁATNE:
  - konsultacje;
  - spotkania z terapeutami;
  - poradnictwo specjalistyczne
  Oferta skierowana do mieszkańców województwa wielkopolskiego.
  Szczegółowe informacje w załączniku

  Dołączone pliki:
  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie. ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo, tel. (61) 814-80-20

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji