Menu główne

link do BIP

Licznik odwiedzin

354242

Aktualności


Warsztaty: Czas na seniora w Dopiewie/08-09.07.2019r.

2019-06-14 Autor: Anna Szczęsna

Serdecznie zapraszamy
szczegóły poniżej

Szanowni Państwo, Drodzy Seniorzy,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań serdecznie zapraszają na dwudniowe bezpłatne warsztaty dla seniorów. Głównym celem warsztatów jest aktywizacja obywatelska seniorów, budowanie kompetencji interpersonalnych oraz umiejętności w zakresie planowania i realizowania inicjatyw senioralnych, a także przekazanie informacji o usługach dla seniorów.
Warsztaty odbędą się w dniach 8.07.- 9.07.2019r. w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dopiewie, znajdującym się pod adresem ul. Polna 1A.
Ramowy program:
Dzień 1 – 08.07.2019r. godz. 13:00 do 16:00
Moduł 1 – MÓJ POTENCJAŁ NA PLUS – warsztat wprowadzający
Moduł 2 – WARSZTAT MUTLIMEDIALNY Z KOMUNIKATYWNOŚCI
- Multimedialny warsztat w formie zabawy budujący kompetencje w dziedzinie umiejętności interpersonalnych i autoprezentacji
Dzień 2 – 09.07.2019r. godz. 13:00 do 16:00
Moduł 3 – SENIORZY DZIAŁAJĄ WSPÓLNIE – SENIORZY DZIAŁAJĄ SPOŁECZNIE
- Warsztat dotyczący współpracy w grupie, prowadzenia wspólnych inicjatyw (w tym projektów międzypokoleniowych)
Moduł 4 – OBYWATELSKI SENIOR – Komponent edukacyjno – aktywizujący w zakresie partycypacji obywatelskiej z elementami otwartej debaty
Moduł 5 – GIEŁDA USŁUG DLA SENIORÓW ORAZ DORADZTWO

Zgłoszenia można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie, ul. Konarzewska 12 lub pod numerem telefonu 61 8148 020.
Spotkanie organizowane w ramach projektu pt. „ CZAS NA SENIORA W METROPOLII POZNAŃ I AGLORMERACJI KALISKO – OSTROWSKIEJ

Dołączone pliki:


klauzula informacyjna -RODO

2019-05-23 Autor: Anna Szczęsna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO niniejszym informujemy, iż:

czytaj całość publikacji "klauzula informacyjna -RODO"

Dołączone pliki:


OPIEKA WYTCHNIENIOWA

2019-04-25 Autor: Anna Szczęsna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie związku z ogłoszonym programem przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych prosi o kontakt osoby spełniające następujące kryteria ogłoszone w programie i zainteresowane uzyskaniem wsparcia.
Program kierowany jest do:
1. dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
a) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
b) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
2. osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami.
– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

W ramach celu głównego wyznaczone są następujące cele szczegółowe:
1. wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
2. wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej,
3. specjalistyczne poradnictwo tj. wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami niepełnosprawnymi,
4. nauka w zakresie pielęgnacji / rehabilitacji i dietetyki członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami niepełnosprawnymi.
Program zakłada wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej, zarówno w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego oraz w formie specjalistycznego poradnictwa (tj. psychologicznego lub terapeutycznego) oraz poprzez zapewnienie wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji / rehabilitacji i dietetyki dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
W pierwszej kolejności z usług opieki wytchnieniowej powinny skorzystać dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej, oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które są całkowicie niesamodzielne.

Program będzie realizowany w następującym module:
– MODUŁ I: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług w:
a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
b) ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej jako zorganizowanej usługi.

Moduł I może być realizowany przez gminy we współpracy z powiatami,

Niniejsza informacja ma posłużyć do zdiagnozowania potrzeb osób zainteresowanych oraz kalkulacji środków na realizację zadania w roku bieżącym i w kolejnych latach w przypadku kontynuacji programu. Dodatkowo informacja o programie będzie rozpowszechniona na dostępnych tablicach ogłoszeń: tut. OPS. Z uwagi na krótki okres naboru wniosków od gmin tj. do 30 kwietnia 2019r. prosi się osoby zainteresowane lub ich opiekunów o kontakt osobisty z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dopiewie ul. Konarzewska 12 lub mailowy: email: ops@dopiewo.pl do 29 kwietnia 2019r.

W przypadku wystąpienia potrzeb program będzie mógł być realizowany w przypadku znalezienia realizatora wsparcia w cenach określonych w programie oraz zapewnienia środków w budżecie w wysokości 20% przewidywanych kosztów realizacji zadania:
1. W przypadku świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w:
a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, koszt jednej godziny nie powinien przekroczyć 30 zł,
b) ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej – jako zorganizowanie usługi – koszt jednej godziny nie powinien przekroczyć 20 zł.
2. W roku 2019 ustala się limit 14 dni dla opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego oraz limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej w formach, o których mowa w module I dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem / osobą niepełnosprawną


Ośrodek Pomocy Społecznej 2.05.2019r. będzie nieczynny

2019-04-18 Autor: Anna Szczęsna

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2019 r. - czwartek Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie będzie nieczynny. Jednocześnie informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny 18 maja 2019 r. – sobota w godzinach 7:30-15:30


INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DOPIEWIE

2019-04-03 Autor: Anna Szczęsna

treść w załączniku

Dołączone pliki:


PILNE!!!!!!!

2019-04-01 Autor: Anna Szczęsna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie poszukuje chętną osobę (min. 2 lata doświadczenia) do pomocy w opiece nad 16- letnim chłopcem z orzeczeniem o niepełnosprawności (popołudniami , ok.3h dziennie)
(forma zatrudnienia: umowa zlecenie)

kontakt z pracownikiem socjalnym: 785 232 369 lub 618148020 wew.11


Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym - nabór wniosków 2019

2019-03-04 Autor: Anna Szczęsna

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.
Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina.
Wnioski przyjmujemy do dnia 30 marca 2019 roku
Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, nie ukończyło 25 roku życia, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.

Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego
1% KRS: 00000 14574
Katowice ∙ ul. Kościuszki 46 ∙ tel. 32 205 38 80
www.spes.org.pl ∙ e-mail: spes@spes.org.pl

Dołączone pliki:


Nabór na stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie

2019-02-26 Autor: Anna Szczęsna

treść w załączniku

Dołączone pliki:


Praca w Usługach Porządkowych w Marmitte Zakrzewo - Panie sprzątające i pracownicy gospodarczy.

2019-02-20 Autor: Anna Szczęsna

"Poszukujemy pracowników na umowę o pracę z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Jesteśmy firmą na Polskim rynku od 73 lat . Zajmujemy się ochroną , monitoringiem, usługami porządkowymi itd. Zarobki u nas są takie jak wszędzie ... dodatki za godziny nocne. bogaty pakiet socjalny typu; 1x wczasy wypoczynkowe , 1x turnus rehabilitacyjny , zwroty za leki ,okulary , usługi protetyczne , wizyty do lekarzy specjalistów , za dojazdy do pracy itd, itp.....zatrudnimy także zdrowe osoby w okresie próbnym na umowę zlecenie, a potem na umowę o pracę"
Małgorzata Kawka

Referent d/s administracyjnych

malgorzata.kawka@msu.pl

tel. 697776004

wew.355

MSU Group Sp. zo. o. Zakład Pracy Chronionej

Plac Piastowski 3

85-012 Bydgoszcz


Kierowca i Magazynier - Atrakcyjne Możliwości Zdobycia Zawodu-ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

2019-02-20 Autor: Anna Szczęsna

Celem projektu jest umożliwienie osobom bezrobotnym lub nieaktywnym zawodowo powyżej 30 roku życia z terenu województwa wielkopolskiego zdobycia nowego zawodu tj. kierowca samochodu ciężarowego, kierowca autobusu lub magazynier z obsługą wózka widłowego.

Organizowane kursy są całkowicie bezpłatne. Oferujemy również możliwość spotkania z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy, który pomoże kandydatom po zakończeniu kursu znaleźć zatrudnienie.

Zespół ds. realizacji projektu:
"Kierowca i Magazynier - Atrakcyjne Możliwości Zdobycia Zawodu"
(województwo wielkopolskie)

Centrum Szkoleniowe MASTERLANG
Torfowa 3/1, 30-384 Kraków
tel. +48 570 632 099
e-mail: kimamzz@masterlang.pl
poniżej opis oraz plakat

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

Dołączone pliki:


Fundacja Itaka

2019-02-18 Autor: Anna Szczęsna

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, na prośbę rodziny i we współpracy z policją, prowadzi poszukiwania osób zaginionych.

Dołączone pliki:


Nieodpłatna pomoc prawna

2019-02-18 Autor: Anna Szczęsna

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Konarzewska 12,
62-070 Dopiewo
Od pn. do pt. w godz. od 9.00 do 13.00
Aby umówić wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można dokonać rezerwacji telefonicznej pod numerem telefonu: 61 8410-797
Terminy i godziny, w których przyjmowane są rezerwacje telefoniczne:
• Poniedziałek: 12.00 – 17.00
• Środa: 8.00 – 11.00
• Piątek: 12.00 – 15.30
Lub dokonać rezerwacji drogą elektroniczną na adres e-mail: pomocprawna@powiat.poznan.pl
W treści e-maila należy podać lokalizację punktu, w którym osoba chciałaby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną oraz imię i nazwisko osoby rezerwującej wizytę.
Odpowiedź zwrotna w sprawie wyznaczonego terminu wpłynie na adres e-mailowy, z którego wpłynęła prośba o rezerwacje wizyty.

czytaj całość publikacji "Nieodpłatna pomoc prawna"

Dołączone pliki:


Nabór na stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie

2019-02-05 Autor: Anna Szczęsna

treść ogłoszenia wraz z kwestionariuszem osobowym +RODO poniżej

Dołączone pliki:
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie. ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo, tel. (61) 814-80-20

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji