Menu główne

link do BIP

Licznik odwiedzin

438700

Przeciwdziałanie przemocy


Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Uchwałą Nr LV/372/13 z dnia 28 października 2013r Rada Gminy Dopiewo uchwaliła Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dopiewo na lata 2014-2020

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań ośrodka pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, placówek ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez:
• diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
• podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
• inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
• rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
• inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Zespół Interdyscyplinarny ponadto:
• opracowuje instrukcje, strategie i procedury postępowania w sytuacji rozpoznania przemocy w rodzinie,
• monitoruje i ocenia pracę grup roboczych według przyjętych przez siebie założeń i wytycznych,
• podejmuje działania informacyjne i profilaktyczne przez edukację społeczności lokalnej i rodzin zagrożonych przemocą,
• podejmuje działania nakierowane na podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry realizującej działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
• wdraża działania usprawniające pracę grup roboczych.

Uchwałą Nr XXXIII/416/17 z dnia 31 lipca 2017r Rada Gminy Dopiewo uchwaliła tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy społecznej w Dopiewie.
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

Zarządzeniem Wójta Gminy Dopiewo w skład Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w gminie Dopiewo wchodzą następujące osoby:

• Teresa Kubalik – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie
• Anna Markiewicz – Starszy Pracownik Socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie
• Teresa Przybył – Starszy Pracownik Socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie
• Alicja Wrębel – Przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dopiewie
• Mateusz Maćkowiak – Dzielnicowy w Komisariacie Policji w Dopiewie
• Izabela Chołody - Pedagog w Szkole Podstawowej nr 2 w Skórzewie
• Kinga Stefaniak – Psycholog w Szkole Podstawowej nr 1 w Skórzewie
• Dorota Dominiak – Wicedyrektor w Szkole Podstawowej w Dąbrówce
• Katarzyna Macudzińska – Pedagog w Szkole Podstawowej w Dopiewie
• Małgorzata Kałuża – Nauczyciel w Szkole Podstawowej w Dopiewcu
• Jolanta Styperek – Pielęgniarka w Pielęgniarskim Ośrodku Medycyny Środowiskowo – Rodzinnym w Dopiewie
• Jacek Olejniczak – Komendant Straży Gminnej w Dopiewie
• Janusz Jarantowski – Kurator Zawodowy Sądu Rejonowego w Poznaniu, IV Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej dla Dorosłych
• Joanna Cieszyńska - Kurator Zawodowy Sądu Rejonowego w Poznaniu, III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych


przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie. ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo, tel. (61) 814-80-20

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji