Menu główne

link do BIP

Licznik odwiedzin

438711

Wymagane dokumenty


Wymagane dokumenty >> Dodatki mieszkaniowe

Wzór wniosku, oraz wybrane wzory dokumentów, o których mowa poniżej, można pobrać z menu: [Druki] >> [Dodatki mieszkaniowe]


1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę domu.

2. Deklaracja o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody za w/w okres.

3. Zaświadczenie o dochodach

4. Ponadto załączniki:

• umowa najmu ze składnikami czynszu określający wysokość opłat za ostatni miesiąc(miesiąc w którym składany jest wniosek),

• w przypadku emerytów i rencistów - ostatnia decyzja przyznająca emeryturę bądź rentę wystawiona przez płatnika świadczenia,

• w przypadku osób otrzymujących alimenty - odcinki o wysokości alimentów za trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku,

• w przypadku osób otrzymujących świadczenia rodzinne z Ośrodka Pomocy Społecznej- ich kwotę i okres za jaki były pobrane poświadczają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej,

• osoby bezrobotne - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości zasiłku dla bezrobotnych uzyskanego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. W sytuacji gdy osoba jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku - zaświadczenie o wysokości składki zdrowotnej opłaconej na rzecz danej osoby okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. W sytuacji, gdy osoba nie jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy - własnoręczne oświadczenie złożone na wniosek strony na podstawie art. 75 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego o tym że nie jest zarejestrowana, z adnotacją, czy w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku osiągnęła dochód z prac dorywczych, bądź uzyskała pomoc finansową od innych osób,

• jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju - orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub ZUS. Jeżeli w orzeczeniu, o którym mowa powyżej, brak jest adnotacji o tym, że osoba wymaga zamieszkiwania w osobnym pokoju, niezbędne jest zaświadczenie lekarza potwierdzające ten fakt (dotyczy szczególnie orzeczeń wydawanych przed 01.11.2004r.),

• jeżeli lokal nie jest wyposażony w instalację ciepłej wody, gazu przewodowego lub centralnego ogrzewania (dostarczanych z zewnętrznego źródła) należy dołączyć do wniosku rachunek za energię elektryczną,

• w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych i właścicieli lokali mieszkalnych do wniosku należy dołączyć: akt notarialny (ksero), opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych,

• ponadto właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu. Oświadczenie, o którym mowa, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie. ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo, tel. (61) 814-80-20

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji